Tag Archives: Trương Đăng Dung

Những giới hạn của cộng đồng diễn giải

“Người đọc cần được quan niệm như một tổng thể các phản ứng cá nhân, hay như sự hiện tại hóa một năng lực cộng đồng? Hình ảnh một người đọc có tự do được giám sát, do văn bản kiểm soát, có phải là hình ảnh hay nhất không”? (1) – Antoine Compagnon. Với việc nhận ra sự khác biệt giữa văn bản văn […]