Tag Archives: V.I. Chiupa (Lã Nguyên dịch)

Diễn ngôn như một phạm trù của tu từ học và thi pháp học hiện đại

Diễn ngôn là phát ngôn, hành động lời nói tạo sinh văn bản gồm người nghe bình đẳng với người nói và được xem là “sự kiện giao tiếp tương tác văn hoá xã hội” (Van Dijk) giữa chủ thể, khách thể và người tiếp nhận.