Tag Archives: Trịnh Bá Đĩnh

Tiếp cận văn học Việt Nam từ các lý thuyết phương Tây (kinh nghiệm lịch sử và các đường hướng hiện tại)

Từ thập kỉ 80 đến nay, cùng với việc “mở cửa”, với phong trào “Đổi mới”, các lí thuyết văn học phương Tây được giới thiệu ở Việt Nam ngày càng nhiều, trong đó có những lí thuyết khác, thậm chí đối lập với lí thuyết Macxit về văn nghệ. Nói chung, cũng như các […]