Tag Archives: Huỳnh Văn Vân

Mối quan hệ biện chứng giữa sáng tác và tiếp nhận văn học trong nhãn quan lý thuyết của Manfred Naumann

Tiếp nhận văn học trong vòng nữa thế kỷ qua đã trở thành một lĩnh vực, một ngành nghiên cứu, một bộ phận khoa học độc lập có các đối tượng, lý thuyết và phương pháp nghiên cứu riêng.