Tag Archives: Hoàng Phong Tuấn

Một số điểm chính trong lý thuyết tiếp nhận của Wolfgang Iser

Wolfgang Iser (1926 – 2007) là lý thuyết gia tiêu biểu của trường phái Konstanz, nước Đức. Cùng với Hans Robert Jauss, ông tạo nên những chuyển biến trong nhận thức về văn học từ góc độ tiếp nhận.