Tag Archives: Hans Robert Jauss (Trương Đăng Dung dịch)

Lịch sử văn học như là sự khiêu khích đối với khoa học văn học

Lấy tác phẩm làm trọng tâm nghiên cứu, chủ nghĩa hình thức Nga khẳng định tính tự trị và nghĩa tất định của văn bản văn học.