BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ VĂN NGHIỆP

  • Chủ nhiệm: TS. LÊ VĂN HỶ

M: 090 3912560    – E: levanhy.phd@gmail.com

  • Phó Chủ nhiệm: TS. CAO KIM LAN

M: 098 9200738    – E: caokimlanvvh@gmail.com

  • Phó Chủ nhiệm: TS. PHẠM VĂN ÁNH

M: 098 8364078    – E: phamvananhvvh@gmail.com

  • Phó Chủ nhiệm: TS. TRẦN MINH HƯỜNG

M: 091 8978117    – E: minhhuong117@gmail.com

  • Ủy viên: TS. VÕ PHƯỚC LỘC

M: 097 8814486    – E: vophuocloctg@gmail.com

  • Trợ lý Ban Chủ nhiệm: NGUYỄN THỊ HỒNG ÚT

M: 0918849803 – E: hongut83@gmail.com – clbvannghiep@gmail.com

Error: Contact form not found.