ĐIỀU LỆ
CÂU LẠC BỘ VĂN NGHIỆP

– Câu lạc bộ Văn nghiệp là một tổ chức tự nguyện, phi lợi nhuận – do nhóm cựu nghiên cứu sinh ngành Văn học của Viện Văn học (trước đây) và Khoa Văn học của Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (hiện nay); cùng những cựu nghiên cứu sinh ngành văn học từ các trường đại học – cơ sở đào tạo khác sáng lập.

– Câu lạc bộ Văn nghiệp tập hợp các nhà nghiên cứu, nhà giáo, giới văn sĩ, báo chí là người Việt Nam… đã từng có công trình, bài viết liên quan đến văn học được công bố; và hiện đang tham gia nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động tại các Viện, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng, Trường phổ thông và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

– Câu lạc bộ Văn nghiệp hướng đến mục tiêu tạo môi trường giao lưu, trao đổi thông tin, học thuật, hỗ trợ nghiên cứu – giảng dạy và sáng tạo văn học; góp phần phát triển nền Văn học Việt Nam.

– Câu lạc bộ Văn nghiệp quan tâm đến sự động viên tinh thần, chia sẻ những thành công và khó khăn của các Hội viên trong công việc và cuộc sống.

CHƯƠNG I
TÊN GỌI –  MỤC TIÊU – HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 1: Tên Câu lạc bộ

 • Tên chính thức: Câu lạc bộ Văn nghiệp
 • Câu lạc bộ có biểu tượng riêng (có thể thay đổi khi được sự đồng ý của toàn thể thành viên Ban Chủ nhiệm).
 • Địa chỉ Câu lạc bộ tại TP. Hồ Chí Minh (tạm thời): Số 33 Nguyễn Trọng Lội, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Điện thoại: 84. 8. 35470387
 • Fax: 84. 8. 35470191
 • E-mail: clbvannghiep@gmail.com

Điều 2: Mục tiêu Câu lạc bộ

Tạo cầu nối giao lưu, trao đổi thông tin, học thuật và các chia sẻ khác giữa các hội viên, các tổ chức, các cá nhân có cùng sự quan tâm và yêu thích văn học. Tạo kênh tiếp xúc thông qua các hoạt động, sự kiện như hội thảo, tọa đàm… liên quan đến văn học – nghệ thuật…
Website www.vannghiep.vn là diễn đàn để các hội viên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động trong lĩnh vực văn học – nghệ thuật; đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển Câu lạc bộ Văn Nghiệp.
Hỗ trợ tư liệu cho các hội viên, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm kiếm sưu tập các văn bản, tài liệu, thông tin văn học qua Thư viện Văn học.
Khuyến khích đóng góp trí lực và tài lực, tạo mối liên kết giữa các hội viên, các tổ chức và cá nhân trong giới văn học – nghệ thuật.
Tổ chức các hoạt động xã hội và phát triển cộng đồng.
Tạo sự đoàn kết trong giới văn nhân.

CHƯƠNG II
THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ

Điều 3. Thành viên

Thành viên sáng lập: Nhóm cựu nghiên cứu sinh ngành Văn học của Viện Văn học (trước đây) và Khoa Văn học của Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (hiện nay), cùng những cựu nghiên cứu sinh ngành văn học từ các trường đại học – cơ sở đào tạo khác.

Điều 4: Thủ tục gia nhập

Tổ chức, cá nhân muốn tham gia Câu lạc bộ nộp phiếu đăng ký gia nhập (theo mẫu) và được sự chấp thuận của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ bằng thư phúc đáp.

Điều 5: Quyền lợi của thành viên

Được tham gia tất cả các hoạt động của Câu lạc bộ.
Được ứng cử, đề cử và bầu cử Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, được thảo luận và biểu quyết công việc của Câu lạc bộ.
Được ưu tiên hỗ trợ trong việc quảng bá công trình, ấn phẩm…

Điều 6: Nghĩa vụ của thành viên

Góp phần quảng bá hoạt động của Câu lạc bộ.
Khi không còn nhu cầu tham Câu lạc bộ: chỉ cần gửi một thư thông báo đến Ban Chủ nhiệm (theo mẫu).

 

CHƯƠNG III
NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CÂU LẠC BỘ

Điều 7: Nguyên tắc hoạt động

Hoạt động của Câu lạc bộ dựa trên nguyên tắc tự nguyện, phi lợi nhuận, bình đẵng, đoàn kết nhằm phát huy năng lực của các Hội viên trong hợp tác phát triển lĩnh vực văn học – nghệ thuật.

Điều 8: Đại hội thành viên Câu lạc bộ

Nhiệm kỳ hoạt động của Câu lạc bộ là 05 năm. Trong giai đoạn đầu, để đảm bảo việc ra đời và vận hành Câu lạc bộ, các thành viên sáng lập đề cử nhân sự và Ban Chủ nhiệm.
Các nhiệm kỳ tiếp theo, Đại hội Câu lạc bộ sẽ được tổ chức 05 năm một lần để bầu Ban Chủ nhiệm, đề ra phương hướng hoạt động Câu lạc bộ cho nhiệm kỳ tới.
Ban Chủ nhiệm có thể tuyên bố giải thể Câu lạc bộ khi nhận thấy đã đạt (hoặc không đạt) các mục tiêu đề ra.

Điều 9: Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ

Ban Chủ nhiệm gồm một chủ nhiệm và các phó chủ nhiệm, các ủy viên.
Ban Chủ nhiệm bầu ra Ban Thường trực để giải quyết những công việc thường xuyên của Ban Chủ nhiệm.
Trong trường hợp có thành viên Ban Chủ nhiệm vì lý do nào đó ngưng công việc trong nhiệm kỳ, Ban chủ nhiệm có quyền bầu bổ sung.
Ban Chủ nhiệm có nhiệm vụ: đề ra và điều hành toàn bộ các hoạt động của Câu lạc bộ; quản lý ngân sách của Câu lạc bộ; triệu tập các Thành viên thường kỳ và bất thường; báo cáo tình hình hoạt động cho thành viên.
Ban chủ nhiệm có quyền: đề nghị với các thành viên sáng lập về việc thành lập Hội đồng cố vấn; tuyển dụng thư ký để làm các công việc của Câu lạc bộ.

Điều 10: Chủ nhiệm Câu lạc bộ

Chủ nhiệm Câu lạc bộ có nhiệm vụ triển khai chương trình hoạt động do Ban Chủ nhiệm đề ra và quản lý tài chính của Câu lạc bộ.

Tài chính của Câu lạc bộ là khoản do các thành viên Ban Chủ nhiệm, Hội viên, cá nhân khác tự nguyện đóng góp (không quy định mức đóng hay bắt buộc).

Báo cáo kết quả hoạt động và tài chính của Câu lạc bộ 1 năm/lần và theo yêu cầu của Ban Chủ nhiệm.

Được tuyển chọn một thư ký trợ giúp xử lý công việc hàng ngày và tổ chức các chương trình hoạt động.

Điều 11: Ngân sách – Tài khoản của Câu lạc bộ

Ngân sách của Câu lạc bộ hình thành từ các nguồn:

 1. Nguồn ủng hộ tự nguyện của các thành viên Ban Chủ nhiệm, của các tổ chức và cá nhân cho Câu lạc bộ.
 2. Nguồn đóng góp tùy vào tình hình thực tế các hoạt động của Câu lạc bộ.
  Việc sử dụng ngân sách của Câu lạc bộ đặt dưới sự giám sát của Ban Chủ nhiệm và thực hiện đúng các quy định tài chính.
 3. Câu lạc bộ có tài khoản riêng.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12Bản Điều lệ này được toàn thể thành viên Ban Chủ nhiệm đồng ý thông qua ngày….. tháng….. năm 2015, có hiệu lực kể từ ngày này.

Mọi thành viên tự nguyện thực hiện đúng Điều lệ của Câu lạc bộ, Ban Chủ nhiệm có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Điều lệ này.
Điều 13: Việc sửa đổi Điều lệ phải được Ban Chủ nhiệm nhất trí thông qua với sự đồng ý của trên 70% thành viên sáng lập.
Bản điều lệ này đã được thông qua Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn nghiệp và tất cả các thành viên sáng lập (theo biên bản số:…. ngày…. tháng… năm 2015, tại….Tp. Hồ Chí Minh).

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày….. tháng….. năm 2015

TM. BAN CHỦ NHIỆM
CÂU LẠC BỘ VĂN NGHIỆP
CHỦ NHIỆM