Category Archives: Ngôn ngữ

Nghiên cứu ảnh hưởng tiêu cực của khác biệt ngữ pháp giữa tiếng Việt và tiếng Anh đến diễn đạt tiếng Anh trong luận văn của học viên cao học Việt Nam

nghien-cuu-anh-huong-tieu-cuc-cua-khac-biet-ngu-phap-giua-tieng-viet-va-tieng-anh-den-dien-dat-tieng-anh-trong-luan-van-cua-hoc-vien-cao-hoc-viet-nam-tt