Vai trò của án lệ và thực tế xét xử trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Share Button

VAI TRÒ CỦA ÁN LỆ VÀ THỰC TIỄN XÉT XỬ TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Share Button