Biện pháp tạm giam trong giai đoạn xét xử sơ thẩm theo pháp luật TTHS Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp)

Share Button

Biện pháp tạm giam trong giai đoạn xét xử sơ thẩm theo pháp luật TTHS Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp)”

Share Button