Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngữ văn Lịch sử tiếp nhận tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu

Share Button
21/08/2015

Ngày 15 tháng 8 năm 2015 tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Văn Hỷ đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngữ văn, chuyên ngành Văn học Việt Nam, Mã số: 62 22 01 21 với đề tài “Lịch sử tiếp nhận tác phảm Nguyễn Đình Chiểu”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Huỳnh Văn Vân và TS. Hà Thanh Vân.

  NCS Lê Văn Hỷ bảo vệ luận án tiến sĩ Văn học tại Học viện Khoa học xã hội   Trong lịch sử văn học Việt Nam, Nguyễn Đình Chiểu có một vị trí trọng yếu, là lá cờ đầu của văn học yêu nước chống Pháp thế kỷ XIX. Sáng tác của ông đã tạo được sự quan tâm, yêu thích của công chúng bình dân ở Nam Bộ, trở thành đối tượng của các nhà nghiên cứu, phê bình văn học trên cả nước qua các giai đoạn lịch sử, là một hiện tượng đặc biệt cần được lý giải thấu đáo. Nghiên cứu về Lịch sử tiếp nhận tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu sẽ góp phần kiểm nghiệm những quan điểm của lý thuyết tiếp nhận và gợi mở những vấn đề liên quan đến lịch sử văn học Việt Nam. Trên cơ sở khái quát lịch sử tiếp nhận sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu, luận án nhằm đưa ra những nhận định về hệ thống và cách thức tiếp nhận sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu.   Họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cho NCS Lê Văn Hỷ   Những đóng góp mới của luận án: Luận án bước đầu hệ thống, phân tích và nhận xét về việc giới thiệu, dịch thuật, nghiên cứu và ảnh hưởng của Nguyễn Đình Chiểu đối với văn học và các loại hình nghệ thuật khác ở Nam Bộ. Góp phần khẳng định giá trị các tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu từ bình diện nghiên cứu tiếp nhận. Rút ra bài học kinh nghiệm cho việc tiếp cận một hiện tượng văn học thành văn thời trung đại trên cơ sở ứng dụng phương pháp tiếp nhận vào khảo sát tác giả văn học. Kết quả nghiên cứu của luận án bước đầu chỉ ra thực trạng tiếp nhận Nguyễn Đình Chiểu trong nhà trường phổ thông và đại học; đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế trong cách tiếp nhận tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu hiện nay. Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua./.   Tin và ảnh: Mai Hoa http://www.gass.edu.vn/Detail.aspx?ArticleID=2483&TenBai=-Bao-ve-thanh-cong-luan-an-tien-si-Ngu-van-“Lich-su-tiep-nhan-tac-pham-Nguyen-Dinh-Chieu”&CatdID=209&CatdIDParent=230
Share Button