Tranh tụng của luật sư trong phiên tòa hình sự sơ thẩm, từ thực tiễn thành phố Hà Nội

Share Button

Tranh tụng của luật sư trong phiên tòa hình sự sơ thẩm, từ thực tiễn thành phố Hà Nội

Share Button