Tổ chức và hoạt động của Ủy ban kháng chiến hành chính Khánh Hòa từ tháng 9 năm 1945 đến tháng 12 năm 1946

Share Button

Tổ chức và hoạt động của Ủy ban kháng chiến hành chính Khánh Hòa từ tháng 9 năm 1945 đến tháng 12 năm 1946-thacsytv

Share Button