Hán học Trung Quốc thế kỉ XX, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2010. Khổ 16×24, 738 trang.

Share Button

MỤC LỤC

Lời người dịch 7
1. Hà Đan

Phương Kha

Quá trình xây dựng và những thiếu sót trong lĩnh vực nghiên cứu văn tự học đại cương thế kỉ XX 11
2. Chu Hữu Quang Tổng quan về các loại văn tự theo loại hình chữ Hán 31
3. Chiêm Ngân Tân Tổng thuật và đánh giá việc nghiên cứu vấn đề tính chất của chữ Hán trong thế kỉ XX 69
4. Trịnh Chấn Phong Nghiên cứu trong thế kỉ XX về vấn đề tính chất của chữ Hán 87
5. Trương Hiểu Minh Nghiên cứu trong thế kỉ XX về cấu trúc tự hình chữ Hán 103
6. Chương Quỳnh Tổng thuật nghiên cứu văn hóa chữ Hán trong thế kỉ XX 117
7. Jerry L. Norman

W. South Coblin

Một hướng tiếp cận mới cho ngôn ngữ học lịch sử tiếng Hán 135
8. Tiết Phụng Sinh Tính chất và mục đích của âm vận học Trung Quốc: Nhận xét từ hai “sự kiện” 159
9. Lã Bằng Lâm Từ âm vận học truyền thống đến ngữ âm học lịch sử tiếng Hán: Trăm năm nhìn lại và nhìn tiếp 177
10. Lí Bảo Gia

Phùng Chưng

Nghiên cứu ở nước ngoài về cổ âm Trung Quốc 215
11. Từ Thời Nghi Tìm hiểu và nghĩ lại việc pinyin hóa tiếng Hán và cải cách chữ Hán một trăm năm qua 233
12. Chu Quang Khánh Cái được và cái mất trong nghiên cứu huấn hỗ học thế kỉ XX 253
13. Mai Quỳnh Lâm Nhìn lại bình diện lí luận của huấn hỗ học văn hóa thế kỉ XX 291
14. Tống Thiệu Niên

Quách Tích Lương

Nghiên cứu trong thế kỉ XX về ngữ pháp cổ Hán ngữ 315
15. Vương Dư Quang

Uông Đào

Trần Ấu Hoa

Tổng thuật một trăm năm nghiên cứu lí luận văn hiến học Trung Quốc 359
16. Tào Chi

Tư Mã Triều Quân

Tổng thuật nghiên cứu trong thế kỉ XX về văn bản học 381
17. Lục Vĩnh Phong Tổng thuật một trăm năm Đôn Hoàng học Trung Quốc 415
18. Hà Trung Lễ Nghiên cứu trong thế kỉ XX về lịch sử chế độ khoa cử Trung Quốc 445
19. Trương Hải Yến Nghiên cứu trong thế kỉ XX về lịch sử tư tưởng Trung Quốc 491
20. Phó Vĩnh Tụ

Hàn Chung Văn

Nhìn lại và nghĩ lại việc nghiên cứu trong thế kỉ XX về Nho học Trung Quốc 521
21. Trương Đào Lược thuật nghiên cứu trong nửa đầu thế kỉ XX về kinh điển Nho gia (xoay quanh các vấn đề tác giả, niên đại hoàn thành và tính chất của Lục kinh) 539
22. Trương Đào

Đổng Diễm

Lược thuật nghiên cứu trong nửa sau thế kỉ XX về kinh điển Nho gia (xoay quanh các vấn đề tác giả, niên đại hoàn thành và tính chất của Lục kinh) 557
23. Trương Trì Bình Bình giá về Khổng tử 579
24. Vương Tâm Trúc Tổng thuật nghiên cứu lí học Trình – Chu trong thế kỉ XX tại Trung Quốc đại lục 589
25. Trương Lập Văn Siêu việt và sáng tạo: Hồi cố và triển vọng nghiên cứu Chu tử học thế kỉ XX 601
26. Trần Binh Thành quả nghiên cứu Phật học tại Trung Quốc thế kỉ XX 619
27. Khanh Hi Thái Một trăm năm nghiên cứu Đạo giáo: Hồi cố và triển vọng 645
28. Vương Trinh Niên Hai mươi năm nghiên cứu tư tưởng chính trị Pháp gia 677
29. Giải Khải Dương Tổng thuật nghiên cứu Mặc học trong thế kỉ XX 693
30. Hứa Đạo Huân Bình giá về khảo cứ học thời Càn – Gia 703
31. Hà Bái Hùng Xu hướng mới trong nghiên cứu Hán học thế kỉ XXI 711
Sách dẫn (Index) 719Bia sach han hoc 3

 

Share Button