Bút pháp tả cảnh ngụ tình từ Chinh phụ ngâm khúc (bản diễn Nôm) đến Truyện Kiều (Nguyễn Du

Share Button

Bút pháp tả cảnh ngụ tình từ Chinh phụ ngâm khúc (bản diễn Nôm) đến Truyện Kiều (Nguyễn Du

Share Button