Kết cấu vận luật của thể song thất lục bát trong tiến trình phát triển thể loại ngâm khúc

Share Button

KẾT CẤU VẬN LUẬT CỦA THỂ SONG THẤT LỤC BÁT TRONG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN THỂ LOẠI NGÂM KHÚC

Share Button